Оценки на недвижими имоти

Оценяването на недвижими имоти представлява процес за извеждане на конкретна стойност на даден обект, според определена цел. Този процес е специфичен и е към даден момент от времето, като за реализирането му се използват различни стандарти, принципи, етапи, подходи и методи. Най-често срещаните методи за оценяване на недвижими имоти са: метод на амортизираната възстановителна стойност (към подхода на разходите), метод на ликвидационната стойност (към подхода на разходите), метод на приходната стойност (към подхода на доходите), метод на капитализация на дохода (към подхода на доходите), сравнителен метод (към пазарния подход) и др.

Цени: от 120 лв.

Срокове: от 1 ден.