Експертни оценки

Иво Костов притежава сертификати за оценка на търговски предприятия и вземания № 500100078/14.12.2009 г. (издаден от КНОБ въз основа на Лиценз за оценка на търговски предприятия № 10429/13.02.2004 г. от Агенция за приватизация – София), финансови активи и финансови институции № 600100006/14.12.2009 г. (издаден от КНОБ въз основа на Лиценз за оценка на финансови активи и финансови институции № 10474/27.04.2004 г. от Агенция за приватизация – София), недвижими имоти № 100100168/14.12.2009 г. (издаден от КНОБ въз основа на Лиценз за оценка на недвижими имоти № 10521/27.12.2004 г. от Агенция за приватизация – София), машини и съоръжения № 300100080/14.12.2009 г. (издаден от КНОБ въз основа на Лиценз за оценка на машини и съоръжения № 10551/31.01.2005 г. от Агенция за приватизация – София), както и Удостоверение за професионална квалификация за оценка на земеделски земи и подобренията върху тях № 5783/02.12.2004 г., издадено от Аграрен университет – Пловдив.