Оценки на финансови активи и финансови институции

Оценяването на финансови активи и финансови институции представлява процес за извеждане на конкретна стойност на даден обект, според определена цел. Този процес е специфичен и е към даден момент от времето, като за реализирането му се използват различни стандарти, принципи, етапи, подходи и методи. Най-често срещаните методи за оценяване на финансови активи и финансови институции са: метод на нетната стойност на активите (към подхода на активите), метод на ликвидационната стойност (към подхода на активите), метод на дисконтиране на бъдещите доходи (към подхода на доходите), метод на капитализация на дохода (към подхода на доходите), сравнителен метод (към пазарния подход), метод на пазарните множители (към пазарния подход), метод на вътрешно присъщата стойност (към подхода на доходите и пазарния подход), метод на финансовите съотношения (към подхода на доходите и пазарния подход), метод на Fischer Black и Myron Scholes (към подхода на доходите и пазарния подход) и др.

Цени: от 600 лв.

Срокове: от 2 дни.