Оценки на машини и съоръжения

Оценяването на машини и съоръжения представлява процес за извеждане на конкретна стойност на даден обект, според определена цел. Този процес е специфичен и е към даден момент от времето, като за реализирането му се използват различни стандарти, принципи, етапи, подходи и методи. Най-често срещаните методи за оценяване на машини и съоръжения са: метод на амортизираната възстановителна стойност (към подхода на разходите), метод на ликвидационната стойност (към подхода на разходите), метод на пазарните сравнения /аналози/ (към пазарния подход) и др.

Цени: от 200 лв.

Срокове: от 1 ден.