Други услуги

Консултации или становища за офертните, продажните или наемните цени относно: бизнеси, финансови институции, финансови инструменти, недвижими имоти (включително земеделски земи - ниви, пасища, ливади, мери, друга обработваема площ, трайни насаждения - овощни градини, лозя, поземлени имоти в горски територии - гори, недвижими културни ценности), движими вещи (машини, съоръжения, оборудване, материални запаси, ценни метали), нематериални и други активи (права на интелектуалната и индустриалната собственост /търговски марки, авторски права, включително върху компютърни софтуери, маски за работа, търговски наименования, рубрики и издателски права, лицензи, франчайзи, патенти - патентована технология/, дългосрочно придобити права върху интелектуалната собственост, концесионни права, технологични права /рецептури, формули, модели, дизайни, прототипи, инструменти, матрици, шаблони и други подобни, които предполагат използването на нова технология/, нематериални активи в процес на развитие, други нематериални активи /права върху спортисти - футболисти, баскетболисти, волейболисти и т.н., търговска репутация - гудуил, сервизни марки и слогани, колективни марки, сертификатни марки, търговски вид с уникален цвят и/или форма и дизайн, заглавния на вестници, интернет имена на домейни, споразумения за неконкуренция, списъци с клиенти, поръчков или производствен "беклог", клиентски договори и свързаните с тях взаимоотношения с клиенти, извъндоговорни взаимоотношения с клиенти, пиеси, опери, балети, книги, списания, вестници, други литературни произведения, музикални произведения като композиции, текстове на песни, рекламни мелодии, снимки, изображения, видео и аудио-визуални материали, включително филми, музикални видеоклипове, телевизионни програми, лицензиране, споразумение за изчакване на роялти, договори за реклама, договори за строителство, договори за управление, договори за услуги, договори за доставки, договори за наем, разрешителни за строеж, договори за франчайз, права за работа и излъчване - броудкастинг, права за използване - сондиране, вода, въздух, минерали, рязане на дървен материал, пътни маршрути, договори за обслужване - ипотека, трудови договори, производствени процедури, бази данни, търговски тайни - секретни формули, секретни процеси, секретни рецепти, архитектурни паметници на културата, ново и съвременно изкуство, нумизматика, антиквариат, други произведения на изкуството и живописта, благородни метали, скъпоценни камъни, скулптура и графика, декоративни изкуства, дизайн, интериор, произведения на архитектурата, археологически паметници на културата, музикални инструменти, изящни изкуства и др.):

Подготвят се на база подробен анализ за наличието на съществуващ пазар, както и детайлна информация за активността на търсене и предлагане на подобни на разглежданите активи и бизнеси.

Цени и срокове: по договаряне.

Технически експертизи:

Представляват проучвания от различно естество за недвижими или движими имоти в т.ч. за определяне на: състояние, възраст, остатъчна експлоатационна годност, площ, граници, функционално разпределение, вид строителство и др.

Цени и срокове: по договаряне.

Площообразуване на жилищни или бизнес сгради:

Целта на тези документи е да се определят площите на отделни недвижими имоти в дадена сграда, както и прилежащите към тях спомагателни помещения, идеални части от общите части на постройката, идеални части от правото на строеж върху дворното място или идеални части от самото дворно място.

Цени и срокове: по договаряне.

Други консултантски услуги:

Извършват се съобразно компетенциите на Иво Костов и индивидуалните запитвания на клиентите. В случаи на необходимост и по изискване на възложителите, резултатите от консултантските услуги могат да бъдат представени в писмен вид.

Цени и срокове: по договаряне.

Съдействие при отпускане на заеми:

Извършва се за различни банкови продукти на "Алианц Банк България" АД. 

Цени: безплатно.

Срокове: по договаряне.

Услуги относно сгради/активи на църкви, катедрали или други църковни храмове (съобразно възможностите на оценителя за поемане на определен обем работа):

Безвъзмездно.

Срокове: по договаряне.

Договаряне на отстъпки/отбиви от продажни или наемни цени (НОВА УСЛУГА): 

Отстъпките/отбивите могат да бъдат от всякакъв характер (в сферата на недвижимите имоти, автомобилите, производствените машини, съоръженията, инвентар, финансовите активи - акции, облигации, бонове, нематериалните активи, цели предприятия и др. Дейността се извършва от опитни маркетолози, бизнес анализатори, чартисти, технически лица, инвеститори, мениджъри, оценители, хабилитирани университетски преподаватели, съвместно с представители на https://www.cod.bg/bg, за повече информация вж. https://www.cod.bg/bg/info/dogovaryane-na-otstypki/ и https://ivokostov.com/services.php). За конкретни запитвания е необходимо да се осъществи първоначален контакт с Иво Костов. Услугата се предлага чрез договорни отношения, като е възможно нейното прилагане, както в България, така и за други държави.

Цени: 50% от договорената отстъпка (намалението на цената).

Срокове: по договаряне.

Инвестиционно предложение за гр. Черноморец, общ. Созопол

Investment proposal for Town of Chernomorets, Sozopol Municipality, Burgas Region, Bulgaria

Парцел за строителство на вилни сгради (попада в район с възможност за финансиране по европейски програми и конкретно за развитие на селските райони и селксия туризъм)