За Иво Костов

Иво Костов

Иво Костов (IvoKo®, Dr Kostov®) е сертифициран оценител, член на Американското общество на оценителите (ASA), Полското научно дружество на недвижимите имоти, член учредител на Камарата на независимите оценители в България. Притежава богат професионален оценителски опит в областта на търговските предприятия и вземанията, финансовите активи и финансовите институции, недвижимите имоти, машините и съоръженията. Преподава в Икономически университет - Варна, като е доктор по икономика и част от академичния състав на катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Предлага експертни оценки, технически експертизи и консултантски услуги, като следва принципите на коректност, бързина и уважение към клиентите.

Допълнителна информация

Образование:
Вид: висше икономическо.
Учебно заведение: Икономически университет – Варна.
Специалност: "Икономика на строителството".
Студентски стаж: Великобритания (2001 г.), САЩ (2002 г., 2003 г.).
Образователно-квалификационна степен: "бакалавър" (2002 г.), "магистър" (2004 г.).
Придобита образователна и научна степен: "доктор" (2009 г.).

Защитен дисертационен труд пред ВАК (Висша атестационна комисия към Министерски Съвет на Република България) на тема "Инвестиции в недвижима собственост в Република България".

Публичен регистър на независимите оценители към Камарата на независимите оценители в България:
- Включен с рег. № 1083 (към първото тримесечие на 2023 г.).

Професионален опит в оценителската дейност:
- 2004-2005 г. – брокер, мениджър в "Имоти и инвестиции" ООД (компания за посредничество при сделки с недвижими имоти, лицензирани оценки и строително предприемачество).
- 2005-2006 г. – регионален оценител и служител на "Прокредит Банк (България)" АД.
- от 2007 г. до момента – съдружник и управител на "ЕН ЕНД КЕЙ" ООД (компания за консултантска /оценителска/ дейност с приоритетни функции към "Юробанк и еф джи България" АД /"Пощенска банка"/ за периода 2007-2012 г.).
- 2008-2020 г. – оценки за "Експресбанк" АД ("Сосиете Женерал Експресбанк" АД).
- 2008-2015 г., от 2022 г. до момента – оценител към "Алианц Банк България" АД.
- 2009-2011 г., от 2018 г. до момента – оценител към Община Варна.
- 2010-2014 г. – оценител към "Креди Агрикол България" ЕАД ("Емпорики Банк – България" ЕАД).
- 2010-2014 г. – оценител към "БДЖ Група".
- от 2010 г. до момента – оценител към Министерство на вътрешните работи.
- от 2010 г. до момента – оценител към Национална агенция за приходите (Министерство на финансите).
- от 2010 г. до момента – оценител към Агенция по вписванията (Министерство на правосъдието).
- от 2011 г. до момента – вещо лице към Окръжен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- от 2011 г. до момента – вещо лице към Административен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- от 2011 г. до момента – вещо лице към Районен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- 2012-2022 г. – оценки за "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.
- от 2014 г. до момента – оценки за "Търговска Банка Д" АД.
- от 2015 г. до момента – оценки за "Първа инвестиционна банка" АД (Fibank).
- от 2017 г. до момента – оценки/експертизи за Частни съдебни изпълнители.
- от 2018 г. – оценки/експертизи за Синдици.
- от 2018 г. – оценки/експертизи за Адвокатски дружества.
- от 2019 г. до момента – оценки за "Българска банка за развитие" АД.
- от 2019 г. – оценки/експертизи за Акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
- от 2019 г. – оценки/експертизи за Държавни съдебни изпълнители.
- оценки/експертизи за Счетоводни кантори.
- оценки/експертизи за Строителни и инвестиционни компании.
- оценки/експертизи за Агенции за недвижими имоти.
- Друга оценителска/консултантска дейност (от 2004 г. до момента) – на свободна практика, възложена от различни физически и юридически лица за кредитиране, консултации, покупко-продажби, замени, делби, наследяване, наемни отношения, застраховане, решаване на съдебни и извънсъдебни спорове, необходимост от информация на собственика, инвестиционни анализи и проекти, развитие на бизнеси, реорганизации, сливания и поглъщания (придобивания) на предприятия, несъстоятелност и ликвидация на фирми, счетоводни нужди, данъчни процедури и др.

Оценителски доклади:
- За периода 2004-2023 г. броят на изготвените оценителските доклади представляват над 3000 експертни оценки на обекти (десетки хиляди) от различно естество в т.ч.: търговски предприятия, финансови активи, хотелски комплекси, жилищни сгради, самостоятелни обекти в жилищни сгради, вилни селища, поземлени имоти, търговски обекти, офисни помещения, складове, индустриални имоти, медицински центрове, машини и съоръжения и др.

Друг професионален опит:
- от 2008 г. до момента – част от академичния състав на катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" при Икономически университет – Варна; преподавани дисциплини (към бакалаври и/или магистри) в специалности "Икономика на строителството"/"Строителен бизнес и предприемачество"/"Предприемачество и инвестиционен мениджмънт", "Икономика на недвижимата собственост"/"Недвижими имоти и инвестиции", "Строително предприемачество и недвижима собственост", "Бизнес икономика", "Управление на проекти", "Туризъм", "Мениджмънт", "Бизнес информационни системи", програма "Еразъм+": "Бизнес оценяване", Business Valuation (на студенти от Екс-Марсилия университет, Франция, Университет за приложни науки Сейнайоки, Финландия, Университет за наука и технологии в Бидгошч, Полша, Икономически университет – Вроцлав, Полша, Университет дьо Мен, Льо Ман, Франция, Висше училище Ашафенбург, Германия, Университет Виго, Испания, Университет Гранада, Испания, Университет Лимерик, Ирландия, Икономически университет в Братислава, Словакия, Университет Туран, Казахстан, Университет по икономика и бизнес в Познан, Полша – по програма "Еразъм+"), Real Estate Management and Valuation (на студенти от Университет за приложни науки Бон-Рейн-Зиг, Германия, Университет за приложни науки Анхалт, Германия, Международно висше училище по мениджмънт, Германия, Университет дьо Мен, Льо Ман, Франция, Университет за приложни науки Фонтис, Нидерландия, Икономически университет – Вроцлав, Полша, Университет за наука и технологии в Бидгошч, Полша, Калишки университет (Държавен университет за приложни науки в Калиш "Президент Станислав Войчеховски"), Полша, Университет за приложни науки "Игнаци Мошчицки" в Чеханов, Полша, Киевски национален търговско-икономически университет, Украйна, Харковски държавен университет за хранителни технологии и търговия, Украйна, Университет "Фан С. Ноли", Корча, Албания, Университет на Черна гора, Черна гора – по програма "Еразъм+"), "Оценяване на активи", "Управление на недвижимата собственост", "Управление на недвижимата собственост в туризма", "Управление на комплекси от затворен тип", "Бизнес планиране", "Управление на човешките ресурси", "Управление на продажбите на недвижими имоти", "Икономически основи на недвижимата собственост", "Международен бизнес с недвижима собственост", "Управление на строителното предприятие", "Икономика на предприятието", "Ценообразуване в строителството", "Организация на строежите", "Интернет в строителството", "Делови контакти", "Маркетинг на недвижими имоти", "Инвестиции и строителство", "Инвестиции в недвижима собственост".                       
- Инвеститор в имоти и други активи, управление на имоти и други активи, консултантски услуги, изготвяне на становища за офертните, продажните или наемните цени на бизнеси, материални, нематериални и фиансови активи, технически експертизи, площообразуване/ценообразуване на жилищни и бизнес обекти, съдействие при отпускане на заеми, договаряне на отстъпки/отбиви от продажни или наемни цени на различни видове активи.

Научна продукция:
- над 40 публикации у нас и в чужбина (в т.ч. статии, издадени в САЩ, Русия, Италия, Испания, Полша /вкл. 6 индексирани в Scopus - най-голямата цитирана база данни за рецензирана литература, както в Web of Science/, студия на тема "Развитие на дейността по оценяване на недвижими имоти в България" и участие в четири монографии, три от които на тема "Недвижими имоти в пространството" и една на тема "Tendencje rozwoju wspolczesnego rynku nieruchomosci mieszkaniowych", издадени в Полша).

Мащабни обекти, оценени за представените възложители, както и за нуждите на "Тексим Банк" АД, Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД, Животозастрахователна компания "Съгласие" АД, Застрахователно дружество "Съгласие" АД, "Петрол Холдинг" АД, "ПОНС Холдинг" АД, "Лидл България ЕООД енд КО" КД, "Гранд хотел Варна" АД, "Ривиера" АД, "Астера I" ЕАД, "Амбасадор Тур" ЕАД, "Перла Холидейз" АД, "Клиф Голф Холидей Клуб" АД, "Лендмарк Пропъртис България" ЕАД, "Ири Трейд" АД, "Явор" АД, "ЦБА Търговия" ЕООД, "Петрол" АД, "Фикосота Холдинг" АД, "Елдоминвест 1" АД, "Пътно строителство" АД, "Транстриумф Холдинг" АД, "Експрес гаранцион комерс" ЕООД, "Дворец на културата и спорта" ЕАД, "Адрес България Холдинг", "Stephens Scown Solicitors" (Truro, Cornwall, UK, за Кралски съд Графство Труро, Корнуол, Великобритания), съдебната система в Германия, данъчни цели във Великобритания, ликвидационни процеси в Дания, клиенти от Израел и др.:
- Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД.
- Животозастрахователна компания "Съгласие" АД.
- Застрахователно дружество "Съгласие" АД.
- "Гранд хотел Варна" АД.
- Хотел "Грийн Парк" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Ерма" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Астера" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Белвю" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Сънрайз" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Гларус" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Оазис" (в.к. "Ривиера").
- Хотел "Ривиера Бийч 1" (в.к. "Ривиера").
- Хотел "Кораба" (к.к. "Чайка").
- Хотел "Сириус" (к.к. "Св. Св. Константин и Елена").
- Хотел "Перла" (к.к. "Слънчев бряг").
- Хотел "Бор" (к.к. "Слънчев бряг").
- Част от хотел "ЛТИ Берлин Голдън Бийч" (к.к. "Златни пясъци").
- Ваканционно селище "Тихият кът" (гр. Балчик).
- Ваканционно селище "Голдън хилс" (с. Генерал Кантарджиево).
- Ваканционно селище "Живата вода" (гр. Варна).
- Ваканционно селище "Даймънд резидънс – Голф клуб" (гр. Варна).
- Част от голф комплекс "Лайтхаус голф ризорт" (гр. Балчик).
- Жилищен комплекс "Корона" (гр. Варна).
- Курортно-жилищна сграда "Бяла Бийч Ресорт" (гр. Бяла).
- Търговско-ремонтен автомобилен комплекс "Сити автоцентър" ("Киа Моторс", гр. Варна).
- Автомобилен център "Варна карс" (BMW, гр. Варна).
- Търговско-административен комплекс "Експириан" (гр. Варна).
- Многофункционална сграда "Опера билдинг" (бивша сграда на ТДД и РДД – Варна).
- Обществено-обслужваща сграда "Landmark centre" (гр. Варна).
- Търговски комплекс "Елис Ге" (гр. Варна).
- Верига магазини "Бурлекс" (гр. Варна).
- Банкови офиси на "Юробанк и еф джи България"АД (гр. Варна).
- Медицински център "Варна" (гр. Варна).
- Производствено-складова база "Одисейстрой" ООД (гр. Варна).
- Производствено-складова база "Елкомерс" ООД (гр. Варна).
- Предприятие за рибопроизводство и аквапродукти "Одесос – 2003" ЕООД (гр. Варна).
- Цех за производство на млечни, млечно-плодови и плодови напитки и храни на "Бета инвест" ЕООД (гр. Варна).
- Производствена база (хлебозавод) на "Бал-Клас" ООД (гр. Балчик).
- Кино театър (гр. Девня).
- Част от капитала на "Топливо" АД.
- Част от капитала на "Албена Инвест-Холдинг" АД.
- Част от капитала на "Слънчев ден" АД.
- Част от капитала на "Ривиера" АД.
- Част от капитала на "ЕЛАРГ фонд за земеделска земя" АДСИЦ.
- Част от капитала на "Химимпорт" АД.
- Част от капитала на "Поларис Продукт" ООД.
- Част от капитала на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД.
- Активи на "Петрол" АД.
- Активи на "Фикосота Холдинг" АД.
- Активи на "Елдоминвест 1" АД.
- Активи на "Пътно строителство" АД.
- Активи на "Транстриумф Холдинг" АД.
- Активи на "ИСУ Инвест" ЕАД.
- СМР и реконструкция на зала "Конгресна", Дворец на културата и спорта, гр. Варна.
- Уникална в световен мащаб тестова система за производство на продукти, свързани със селското стопанство, създадена чрез финансиране по Европейски програми и др.
- Ресторанти с азиатска и японска кухня (гр. София) и топ шеф готвач на Балканския полуостров в тази категория.

Основен район на действие:
- Област Варна.
- Област Бургас.
- Област Добрич.
- Област Шумен.
- Област Търговище.
- Област Разград.
- Област Силистра.
- Област Русе.
- Област Ямбол.
- Област Сливен.
- Област София (столица).
- Област Сoфия.
- Област Пловдив и др.

Членство в професионални организации:
- от 2009 г. до момента – член и учредител на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ).
- от 2010 г. до момента – член и учредител на Камарата на независимите оценители в България – Регионална колегия – Варна.
- 2010-2013 г. – член на Съвета на Регионална колегия – Варна към КНОБ.
- 2014-2017 г. – член на Управителния Съвет на Камарата на независимите оценители в България.
- 2015-2017 г. – член на Учебно-методичния Съвет на Камарата на независимите оценители в България.
- от 2015 г. до момента – член на Полското научно общество на недвижимите имоти (TNN – Poland), издаващо списанието Real Estate Management and Valuation, индексирано в Scopus; рецензент на статии за списанието.
- от 2019 г. до момента – член на Съюза на учените в България (клон Варна).
- от 2021 г. до момента – член на Американското общество на оценителите (ASA) /първо българско членство; член на Международния виртуален клон; член на Европейския клон; член на клона на Северна Калифорния/; Американското общество на оценителите е световноизвестна и уважавана международна организация, посветена на професията на оценителя. ASA е най-старата (създадена през 1936 г.) и единствената голяма членска международна организация на професионални оценители от всички оценителски специалности. В някои източници ASA е представена като най-известната международна организация, отдадена на професията на оценителя.        

Други членства:
- от 2008 г. до момента – член на Организационния комитет на международната научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" при Икономически университет – Варна.
- 2015-2016 г. – член на Организационния комитет и Редакционната колегия към годишната национална конференция на независимите оценители в България "Актуални въпроси на оценителската практика" при КНОБ.
- 2015-2016 г., от 2018 г. до момента – член на Редакционната колегия към международната научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" при Икономически университет – Варна.
- от 2016 г. до момента – член на Научния Съвет на списанието на Великополската асоциация на оценителите на недвижими имоти (SRMWW), Полша.
- от 2016 г. до момента – член на Научния Съвет на международната научна конференция "Недвижими имоти в пространството", Полша.
- от 2016 г. до момента – член на Редакционния Борд на списанието "Икономика и мениджмънт" (Journal of Economics and Management) при Икономически университет в Катовице, Полша.
- от 2018 г. до момента – член на Редакционния Тим (рецензент) на списанието REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION (списание на Полското научно общество на недвижимите имоти), индексирано в Scopus.
- от 2020 г. до момента – рецензент към списанието JOURNAL OF HOUSING AND THE BUILD ENVIRONMENT (Springer – Springer Nature Switzerland AG), индексирано в Scopus.
- от 2020 г. до момента – рецензент към списанието GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (списание на AGH Научно-технически университет, Краков, Полша), индексирано в Scopus.
- от 2020 г. до момента – член на Академичния съвет на Икономически университет – Варна.
- от 2021 г. до момента – рецензент към списанието ACTA SCIENTIARUM POLONORUM /SERIES ADMINISTRATIO LOCORUM – LAND ADMINISTRATION/ (списание на Варминско-мазурски университет в Олщин, Полша), индексирано в Scopus.
- от 2022 г. до момента – рецензент към списанието ORGANIZATION & MANAGEMENT (списание на Силейски университет по технологии, Полша).
- от 2022 г. до момента – рецензент към списанието LAND (списание от групата MDPI, която е пионер в научното публикуване с отворен достъп и е базирана в Базел, Швейцария, като извършва дейността си чрез офиси в Китай, Испания, Сърбия, Обединеното кралство, Япония, Румъния, Канада, Полша, Сингапур, Тайланд), индексирано в Scopus и в Web of Science.
- от 2023 г. до момента – рецензент към списанието SUSTAINABILITY (списание от групата MDPI, която е пионер в научното публикуване с отворен достъп и е базирана в Базел, Швейцария, като извършва дейността си чрез офиси в Китай, Испания, Сърбия, Обединеното кралство, Япония, Румъния, Канада, Полша, Сингапур, Тайланд), индексирано в Scopus и в Web of Science.

Участия в по-значими събития:
- делегат (от страна на КНОБ) в Годишно общо събрание на Съвета за международни стандарти за оценяване (IVSC), проведено в гр. Париж (Франция).
- семинар на тема "Влиянието на Европейската регулативна уредба и Европейските оценителски стандарти" с лектор Krzysztof Grzesik, президент на TEGoVA.
- представител (от страна на КНОБ) в работна среща по международен проект "Valuation Vocational Training project", проведена в гр. Лондон (Великобритания) – проектът е по програма "Еразъм", с ръководител Институт за класифициране и оценка на доходите (Великобритания).
- уебинар на тема "Цената на риска: поглед към миналото и бъдещето" с лектор проф. д-р Асват Дамодаран (Нюйоркски университет), организиран от Financial Executives International San Francisco Bay Area Chapter (САЩ) и American Society of Appraisers NorCal Chapter (САЩ).
- онлайн среща с проф. д-р Асват Дамодаран (Нюйоркски университет) на тема "Беседа относно оценяването и пазарната несигурност", организирана от American Society of Appraisers International Virtual Chapter (САЩ).
- уебинар на тема "Актуални въпроси на оценяването" с лектор проф. д-р Асват Дамодаран (Нюйоркски университет), организиран от Business Valuation Institute United Kingdom.
- уебинар на темa "The Key Differences Between Price vs. Value" с лектор проф. д-р Асват Дамодаран (Нюйоркски университет), организиран от Financial Executives International San Francisco Bay Area Chapter (САЩ) и American Society of Appraisers NorCal Chapter (САЩ).
- уебинар на тема "Влиянието на COVID-19 върху бизнес оценяването в глобален мащаб", организиран от American Society of Appraisers (ASA – Американско общество на оценителите, САЩ) и National Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA – Национална асоциация на сертифицираните оценители и анализатори, САЩ), както и със съдействието на Chartered Business Valuation Institute (CBV Institute – Институт за бизнес оценяване, Канада), Global Association of Certified Valuators and Analysts (GACVA – Глобална асоциация на сертифицираните оценители и анализатори), European Association of Certified Valuators and Analysts (EACVA – Европейска асоциация на сертифицираните оценители и анализатори, Германия), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS – Кралски институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти, Великобритания).
- уебинар на тема "Успей с оценителския инструктор: 1:1 с Дъстин Харис", организиран от Anow (САЩ).
- уебинар на тема "Усъвършенствани съвети за медиация и основи на мадиацията", организиран от Американското общество на оценителите (ASA, САЩ).
- серия от пет уебинара на теми "COVID19 и Оценяването: Преглед/оценка на глобалната перспектива", "Оценяването и нарастването на алтернативните инвестиции", "Операционният лизинг под въздействието на Международните стандарти за финансово отчитане (IFRS) и Общоприетите счетоводни принципи в Съединените Щати (U.S. GAAP) - оценителски преглед", "Добавяне на стойност в основата на ESG (околна среда, социална политика, управление)", "Какво означава за оценяването реформата на междубанковата лихвена ставка IBOR?", организирани от Съвета за международни стандарти за оценяване (IVSC, Лондон); други регулярни уебинари във връзка с оценителската практика, организирани от IVSC.
- уебинар на тема "Съответствие между Стандартите за професионална оценителска практика (USPAP, USA) и Международните стандарти за оценяване (IVS) в оценителските доклади", организиран от Американското общество на оценителите (ASA, САЩ); други регулярни уебинари във връзка с оценителската практика, организирани от ASA, вкл. с модератор Джони Уайт – главен изпълнителен директор на ASA.
- уебинар на тема "Потенциални области на промяна за USPAP 2023 – дискусионен проект", организиран от Оценителската Фондация (the Appraisal Foundation, САЩ) /оторизирана от Конгреса на САЩ за източник на оценителските стандарти и квалификациите на оценителя/.
- уебинар на тема "Представяне на стандарт на ANSI /Американски национален институт по стандартизация/ за измервания на площи на недвижими имоти: Нови изисквания за оценителите", представен от Ричард Хагар и проведен от Организацията на професионалистите/специалистите по недвижими имоти (OREP – Organization of Real Estate Professionals, САЩ).
- уебинар на тема "Възникващи въпроси относно предразсъдъците в оценяването", организиран от Американското общество на оценителите (ASA, САЩ), Оценителския институт (AI, САЩ), Американското общество на мениджърите на ферми и оценителите на селски имоти (ASFMRA, САЩ), Международната асоциация на служителите в сферата на оценяването (IAOO, САЩ), Масачузетския съвет на оценителите на недвижими имоти (MBREA, САЩ), Националното общество на оценителите на недвижими имоти (NSREA, САЩ).
- уебинар на тема "Какво трябва да знаем за колекционирането, оценяването и оценката на вина. Познания за идентифициране "червените флагове" с фалшиви бутилки и стойностните характеристики" с лектор Бил Едгертон, организиран от American Society of Appraisers NorCal Chapter (САЩ).
- уебинар на тема "Бъдещето на световната оценителска професия", организиран от Международната федерация за недвижими имоти FIABCI Тайланд; други регулярни уебинари във връзка с оценителската практика, организирани от FIABCI Тайланд.
- уебинар на тема "Цена на капитала в настоящата среда", организиран от водещия в световен мащаб независим доставчик на решения за рискови и финансови консултации Kroll (Ню Йорк); други регулярни уебинари във връзка с оценителската практика, организирани от Kroll.
- мащабен уебинар (с прибл. 2000 участника) на тема "Състояние на професията: Дискусия с Оценителската Фондация и Подкомитета по оценяване", организиран от Американското общество на оценителите (ASA, САЩ), Оценителския институт (AI, САЩ), Американското общество на мениджърите на ферми и оценителите на селски имоти (ASFMRA, САЩ), Международната асоциация на служителите в сферата на оценяването (IAOO, САЩ), Масачузетския съвет на оценителите на недвижими имоти (MBREA, САЩ), Националното общество на оценителите на недвижими имоти (NSREA, САЩ).
- изслушване на тема "Пристрастия в оценяването", организиран от Оценителския Подкомитет (ASC, САЩ), като в събитието участва Marcia Fudge – министър на жилищното настаняване и градското развитие на САЩ.
- Трета национална конференция на независимите оценители в България на тема "Актуални въпроси на оценителската практика" (лекторско участие) – в мероприятието участват президентът на TEGoVA, както и оценители от RICS (Великобритания).
- Осма национална конференция на независимите оценители в България на тема "Актуални въпроси на оценителската практика" (лекторско участие) – в мероприятието участват като лектори също Джони Уайт (главен изпълнителен директор на Американското общество на оценителите, ASA, САЩ), Кшищов Гжешик (председател на Съвета на директорите на Европейската група на оценителските асоциации, TEGOVA), Пламен Данаилов (зам.-министър на енергетиката на Република България), Георги Георгиев (председател на УС на Камарата на независимите оценители в България), доц. д-р Маню Моравенов (член на СД и изпълнителен директор на Българска фондова борса), доц. д-р Мария Станимирова (ИУ-Варна), доц. д-р Драгомир Стефанов (УНСС), д-р Калина Кавалджиева (УНСС), Райчо Дянков (бивш председател на СД и бивш изпълнителен директор на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ).
- научни конференции на Полското научно общество на недвижимите имоти (TNN), организирани в гр. Катовице, гр. Лодз и гр. Краков (Полша) – лекторски участия.
- международни научни конференции на тема "Недвижими имоти в пространството", организирани в гр. Познан, гр. Бидгошч и гр. Калиш (Полша) – лекторски участия.
- международна научна конференция на тема "Недвижими имоти: търсене на граници", организирана в гр. Познан (Полша) и посветена на 50 години от създаването на катедра "Инвестиции и недвижими имоти" при Университет по икономика и бизнес в Познан – участие с презентация.
- ръководител на лятна тренировъчна практика на студенти от Икономически университет - Варна в Санкт-Петербургски държавен инженерно-икономически университет, Русия.
- международни научни конференции, организирани в гр. Санкт Петербург (Русия) – участия с публикации.
- работно посещение във връзка с инфраструктурното развитие на Обединените арабски емирства (Дубай, Абу Даби, Шарджа).
- работно посещение за проучване пазара на недвижими имоти в гр. Барселона (Испания).
- работни посещения в Румъния, Гърция, Турция, Кипър, Австрия, Унгария, Сърбия, Хърватска, Словения, Германия, Белгия.
- 25-та юбилейна ГИС конференция, проведена в гр. Перуджа (Италия), организирана от Хърватското общество на информационните технологии – участие с публикация.
- гост-лектор в Университет по икономика и бизнес в Познан, както и в Държавен университет за приложни науки в Калиш "Президент Станислав Войчеховски", Полша – по програма "Еразъм+".
- лектор (заедно с д-р Джордже Догареску, Румъния) в международен семинар на тема "Възвръщаемост на инвестицията от имоти под наем – апартаменти. Приложение на Метода на извеждане на остатъчната стойност при оценка на отстъпеното право на строеж", организиран от Камарата на независимите оценители в България, Регионална колегия – Варна; лектор на други обучения в Камарата на независимите оценители в България /вкл. лектор и модератор на интерактивно обучение на тема "Актуалности в оценителската практика", на което присъстват над 170 участници/.
- лектор на обучения в Национално сдружение Недвижими имоти.
- първи лектор на бизнес форум на Асоциацията на наемодателите в България ("Как да превърнеш имота си в печеливш бизнес - седем стъпки към успеха").

Участия в проекти:
- регистрирани участия в два университетски научни проекта, ежегодно участие в проекти за организиране на научни прояви, проекти на професионални гилдии, международен проект (ръководен от Институт за приходи, рейтинг и оценяване, Великобритания) с участието на професионални оценителски организации от пет държави-членки на ЕС, международен проект с предприемаческа насоченост (ръководен от Европейски институт за иновации и технологии, Германия), както и множество други проекти с практическа насоченост, финансирани по Европейски програми.

Форуми:
- 2022: Пазарът на недвижими имоти и бизнес оценяването по време на пандемия и несигурна глобална среда (модератор: д-р Иво Костов, катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти", Икономически университет – Варна).
- 2021: Пазарът на недвижими имоти и бизнес оценяването по време на пандемия (модератор: д-р Иво Костов, катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти", Икономически университет – Варна).
Инвестиция в имот – какви са алтернативите? (към бизнес форум, организиран от Асоциацията на наемодателите в България на тема "Как да превърнеш имота си в печеливш бизнес?", лектор в модула: сертифициран оценител Иво Костов).

Представяне на курсове за обучение на Еразъм+ студенти:
Управление и оценяване на недвижими имоти (английски език).
- Бизнес оценяване (английски език).

Информация на масмедии:
- BTV: Сигурна инвестиция: Съществен ръст на сделките с имоти във Варна (повишеното търсене води и до по-високи цени на жилищата).
BTV: Рекордно строителство на жилища през 2021 г.
- NOVAVARNA: Ще се отрази ли покачването на основния лихвен процент на цените на жилищните имоти? Прочетете мнението на експертите.
- SMOLYAN NEWS: В района на Добруджа нетният доход на декар притежавана земеделска земя достига равнища над 200 лв., а пазарната цена над 5000 лв./дка.
- БТА: Икономически университет - Варна проведе среща-дискусия, посветена на пазара на недвижимите имоти.
- БТА: Пазарът на недвижими имоти и бизнес оценяването по време на пандемия.

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0001-5623-471X

Scopus Author ID: 57193949350

Регистрирани търговски марки: IvoKo®, Dr Kostov®