Цени

Цени за изпълнение на оценителски доклади съгласно Международните стандарти за оценяване (в сила от 31.01.2022 г.) и паралелно по Българските стандарти за оценяване (в сила от 01.06.2018 г.), вкл. данъци, разходи за транспорт (в областта на централния офис на оценителя) и други оперативни разходи, нужни за извършване на оценките:
- Превозно средство – от 200 лв.
- Производствена машина, съоръжение или оборудване – от 200 лв.
- Материални запаси (суровини, материали, продукция, стоки) или ценни метали – от 200 лв.
- Самостоятелен гараж – от 250 лв.
- Апартамент, ателие – от 300 лв.
- Парцел (поземлен имот) – от 350 лв.
- Къща, вила (с прилежащ терен и/или отстъпено право на строеж) – от 400 лв.
- Търговски, офисен, административен, медицински, стоматологичен, производствен, автосервизен или складов обект (с прилежащ терен и/или отстъпено право на строеж) – от 500 лв.
- Финансови активи (акции, облигации, бонове, записи и др.) – от 600 лв.
- Заведение за хранене или увеселение (с прилежащ терен и/или отстъпено право на строеж) – от 800 лв.
- Бензиностанция (с прилежащ терен и/или отстъпено право на строеж) – от 1000 лв.
- Хотел (с прилежащ терен и/или отстъпено право на строеж) – от 1500 лв.
- Предприятие (бизнес) – от 2000 лв.
- Мол, ритейл център – от 3000 лв.
- Финансови институции (банки, застрахователни дружества, пенсионни компании и др.) – от 5000 лв.
- Други активи – по договаряне.

*Посочените по-горе цени важат и за оценяване на пазарен наем, както и за ид.ч. от недвижими имоти, включително и за части от предприятия (бизнеси) или финансови институции (определен техен брой акции/дялове).

Цени за изпълнение на актуализации на оценителски доклади (до 1 г.): 50% от първоначалната цена.

Цени за консултации или изпълнение на становища за офертните, продажните или наемните цени относно: бизнеси, финансови институции, финансови инструменти, недвижими имоти (включително земеделски земи - ниви, пасища, ливади, мери, друга обработваема площ, трайни насаждения - овощни градини, лозя, поземлени имоти в горски територии - гори, недвижими културни ценности), движими вещи (машини, съоръжения, оборудване, материални запаси, ценни метали), нематериални и други активи (права на интелектуалната и индустриалната собственост /търговски марки, авторски права, включително върху компютърни софтуери, маски за работа, търговски наименования, рубрики и издателски права, лицензи, франчайзи, патенти - патентована технология/, дългосрочно придобити права върху интелектуалната собственост, концесионни права, технологични права /рецептури, формули, модели, дизайни, прототипи, инструменти, матрици, шаблони и други подобни, които предполагат използването на нова технология/, нематериални активи в процес на развитие, други нематериални активи /права върху спортисти - футболисти, баскетболисти, волейболисти и т.н., търговска репутация - гудуил, сервизни марки и слогани, колективни марки, сертификатни марки, търговски вид с уникален цвят и/или форма и дизайн, заглавния на вестници, интернет имена на домейни, споразумения за неконкуренция, списъци с клиенти, поръчков или производствен "беклог", клиентски договори и свързаните с тях взаимоотношения с клиенти, извъндоговорни взаимоотношения с клиенти, пиеси, опери, балети, книги, списания, вестници, други литературни произведения, музикални произведения като композиции, текстове на песни, рекламни мелодии, снимки, изображения, видео и аудио-визуални материали, включително филми, музикални видеоклипове, телевизионни програми, лицензиране, споразумение за изчакване на роялти, договори за реклама, договори за строителство, договори за управление, договори за услуги, договори за доставки, договори за наем, разрешителни за строеж, договори за франчайз, права за работа и излъчване - броудкастинг, права за използване - сондиране, вода, въздух, минерали, рязане на дървен материал, пътни маршрути, договори за обслужване - ипотека, трудови договори, производствени процедури, бази данни, търговски тайни - секретни формули, секретни процеси, секретни рецепти, архитектурни паметници на културата, ново и съвременно изкуство, нумизматика, антиквариат, други произведения на изкуството и живописта, благородни метали, скъпоценни камъни, скулптура и графика, декоративни изкуства, дизайн, интериор, произведения на архитектурата, археологически паметници на културата, музикални инструменти, изящни изкуства и др.): по договаряне.

Цени за изпълнение на технически експертизи: по договаряне.

Цени за изпълнение на площообразуване на жилищни или бизнес сгради: по договаряне.

Други консултантски услуги: по договаряне.

Съдействие при отпускане на заеми: безплатно.

Услуги относно сгради/активи на църкви, катедрали или други църковни храмове (съобразно възможностите на оценителя за поемане на определен обем работа): безвъзмездно.

Наличие на отстъпки за всички услуги при мащабни поръчки.

Посочените цени са крайни.

Сроковете за изпълнението на услугите са в зависимост от мащаба на поръчките, като например за оценки на стандартни жилищни, търговски, офисни, производствени или складови имоти могат да бъдат 1-2 дни.