Оценки на недвижими имоти

Оценяването на недвижими имоти представлява процес за извеждане на конкретна стойност на даден обект, според определена цел. Този процес е специфичен и е към даден момент от времето, като за реализирането му се използват различни стандарти, принципи, етапи, подходи и методи. Най-често срещаните методи за оценяване на недвижими имоти са: метод на вещната стойност (към подхода на разходите), метод на ликвидационната стойност (към подхода на разходите), метод на приходната стойност (към подхода на доходите), метод на капитализация на дохода (към подхода на доходите), метод на пазарните сравнения /аналози/ (към сравнителния подход) и др.

Цени: от 250 лв.

Срокове: от 1 ден.