Въпроси

1. Защо ми е нужна оценка?

Отг.: Оценката на даден обект може да бъде необходима при кредитиране, ипотека, смяна на собственост чрез различни видове сделки (най-често покупко-продажби, но също така и замени, дарения), делби, наследяване, приватизация, оземляване, наемни отношения, застраховане, решаване на съдебни или извънсъдебни спорове, необходимост на информация на собственика, инвестиционни анализи и проекти, развитие на бизнеса, реорганизация, сливане и поглъщане (придобиване) на предприятия, несъстоятелност и ликвидация на фирми, счетоводни нужди, данъчни процедури и др.

2. Каква е цената за извършване на услугата?

Отг.: Цените зависят от конкретното задание. Например, цената за оценка на стандартно жилище, което се намира на територията на гр. Варна, може да бъде 300 лв. Подробна информация на различните видове цени може да намерите тук. В случай, че бъде определена дадена цена, тя е крайна и включва всички видове данъци и административни разходи за извършване на оценката.

3. В какъв срок ще бъде готова оценката?

Отг.: Сроковете за изпълнение на поръчките също са в зависимост от конкретното задание. От изключително значение за клиентите е фактът, че Иво Костов следва принципа на бързина на работата. В тази връзка, оценката на стандартно жилище, което се намира на територията на гр. Варна, е възможно да бъде направена за 1 ден.

4. Как трябва да заплатя оценката?

Отг.: Всички извършвани услуги се заплащат по банков път.
"Алианц Банк България" АД
BIC: BUINBGSF
Иво Ангелов Костов
IBAN: BG02BUIN95611000114414
Основание: вида на извършената услуга/плащане по фактура №

5. Пред кои институции е валидна вашата оценка?

Отг.: По принцип, съгласно действаща нормативна уредба в страната и конкретно тази в областта на оценителската дейност, всяка една оценка е валидна когато е направена от регистриран оценител включен в Публичния регистър на независимите оценители към КНОБ. Някои възложители обаче предпочитат да работят с определени оценители, отговарящи на техни критерии и в тази връзка оценките, които са направени от Иво Костов, могат да бъдат използвани най-вече за нуждите на: "Алианц Банк България" АД, "Първа инвестиционна банка" АД (Fibank), "Търговска Банка Д" АД, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите (Министерство на финансите), Агенция по вписванията (Министерство на правосъдието), Окръжен съд Варна (Министерство на правосъдието), Административен съд Варна (Министерство на правосъдието), Районен съд Варна (Министерство на правосъдието), Частни съдебни изпълнители, Синдици, Камара на независимите оценители в България, Частни съдебни изпълнители, Синдици, Адвокатски дружества, Акционерни дружества със специална инвестиционна цел, Държавни съдебни изпълнители, Счетоводни кантори, Строителни и инвестиционни компании, Агенции за недвижими имоти и др.

6. Какви са стъпките за извършване на оценката (на жилище)?

Отг.: Основните стъпки (процедури) на една такава оценка включват: възлагане на поръчката, като преди това е постигната договореност между клиента и оценителя за цената и срока за изпълнение на задачата, получаване на информация за целта на оценката, предаване на необходимите документи и материали, оглед на имота, получаване на допълнителна информация за собствеността, определяне на базата (стандарта) на стойността в зависимост от целта на оценката, съставяне на оценителския доклад съгласно действащите стандарти за оценяване, предаване на оценителския продукт.

7. Какви документи са необходими?

Отг.: Видовете документи, необходими за извършването на оценката зависят от обекта на оценяване, както и от видната информация в представените материали. Например, оценката на стандартно жилище, което е ново строителство, може да бъде направена единствено на база документ за собственост (нотариален акт), ако в него има информация за: годината на придобиване, името на собственика, характеристиката на имота (вкл. прилежащите идеални части от общите части на сградата), годината на въвеждане в експлоатация на сградата.

8. Къде се намира офисът ви и в кои населени места предлагате услуги?

Отг.: Офисът на оценителя е на адрес: Варна, ул. "Д-р Железкова" № 3 (новите сгради срещу стадион "Тича" /"Черно море"/, разположени на бул. "Осми Приморски Полк"), 43°13'1.29", 27°55'49.36". Услугите се предлагат в цялата страна, като основният район на действие включва: Област Варна, Област Бургас, Област Добрич, Област Шумен, Област Търговище, Област Разград, Област Силистра, Област Ямбол, Област Сливен, Област София (столица), Област София, Област Пловдив и др.  

9. Каква е валидността на оценката?

Отг.: Съгласно основните оценителски стандарти в международен план, всяка една оценка е валидна към момента на нейното съставяне (ефективната дата на оценителския доклад). По преценка на оценителя и по изискване на възложителя, е възможно да бъде дадена валидност на оценката, която зависи от много фактори. Един от най-важните от тях е пазарът на подобни на оценявания обект активи. Например, в условия на много променлив пазар на недвижими имоти валидността на оценките е 60 дни. В противоположния случай тя може да бъде до 180 дни.

10. Възможно ли да се направи актуализация на оценката?

Отг.: Актуализация на оценка и заплащането й като такава, може да бъде направена в рамките на една година от първоначалната оценка (съгласно Българските стандарти за оценяване). Това е възможно след задължителен повторен оглед на имота, с цел да се установи и потвърди неговото физическо състояние.

11. Какво представлява документът, който ще получа за оценката?

Отг.: Документът, който получава възложителят на конкретна оценка е оценителски доклад. Този продукт се предава на хартиен носител (а в определени случаи и в електронен вариант, с електронен подпис) и неговият обем зависи от мащаба на обекта на оценяване. Стандартен оценителски доклад за жилище, заедно с всички приложения към него, е с обем от 25-30 страници. Оценителските доклади, които са направени от Иво Костов включват: основна информация за оценката, съдържание, изложение (с данни за собствеността, анализи, мнения, допускания и заключение за стойността), карта, снимков материал, копия на документи за собственост и удостоверения, документи за оценителска правоспособност и допълнителни документи.

12. Възможно ли да се направи оценка без оглед на имота?

Отг.: По принцип това не е възможно, но в случай че не съществува друг вариант, оценката може да бъде направена при условие че се приемат редица допускания и ограничения, които изрично да бъдат описани в оценителския доклад и съгласно които да бъде валидна определената стойност.

13. Какво ви е работното време и кога можем да направим оглед на имота?

Отг.: Оглед на даден имот може да бъде направен след предварително уточнение между възложителя и оценителя за възможностите на двете страни. От гледна точка на оценителя не съществуват фиксирани ограничения за тази процедура.

14. Какво трябва да направя след като получа оценката?

Отг.: В повечето случаи оценителят предава на възложителя оценителския доклад, тъй като той е заплатил оценката. Ако оценката е нужна за конкретна банка, възложителят след като получи оценката, следва да я предостави в съответния банков офис, който изисква този документ.

15. Възможно ли е да предадете оценката в банката?

Отг.: При невъзможност от страна на възложителя да предаде оценката в банката, оценителят може да направи това вместо него.

16. Какви други оценки извършвате, освен тези на недвижими имоти и какви други услуги предлагате?

Отг.: Освен оценките на недвижими имоти, които са най-често възлаганите оценителски поръчки, Иво Костов извършва оценки на търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения. Други услуги, които предлага оценителят са: изготвяне на становища за офертните, продажните или наемните цени на бизнеси, финансови институции, финансови инструменти, недвижими имоти, движими вещи, нематериални или други активи, различни видове технически експертизи, площообразуване на жилищни или бизнес обекти, консултантски услуги, съдействие при отпускане на заеми, договаряне на отстъпки/отбиви от продажни или наемни цени.